PRIVATUMAS

JŪSŲ INFORMACIJOS RINKIMAS, PANAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS

Turėtumėte jaustis saugiai žinodami, kad AB „Citadele“ bankas, American Express, jos antrinės ir jungtinės bendrovės (toliau - American Express) neparduoda ir kitaip neteikia šio tinklalapio (toliau – Tinklalapio) lankytojų (toliau – Vartotojų) asmeninės informacijos fiziniams ar juridiniams vienetams, nepriklausantiems AB „Citadele“ banko įmonėms ir  „Citadele“ grupės įmonėms, veikiančioms Lietuvos Respublikoje. AB „Citadele“ bankas pasilieka teisę Vartotojo duomenis perduoti trečiosioms šalims, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos tvarkymą bei apsaugą.

Tinklalapyje slapukų (angl. cookies) technologija naudojama Tinklalapio lankomumo statistikos analizės bei Vartotojo naudojimosi Tinklalapiu palengvinimo tikslais. Tinklalapyje naudojami slapukai nekaupia tokios Vartotojo asmeninės informacijos, kaip elektroninio pašto adresas ar panašiai, ir neleidžia tiesiogiai nustatyti Vartotojo asmens tapatybės. Vartotojas gali bet kuriuo metu ištrinti arba užblokuoti slapukus savo asmeniniame kompiuteryje.

Vartotojui naudojantis šiuo Tinklalapiu, automatiškai renkama tokia informacija, kaip IP adresas, naudojamas Vartotojo kompiuterio prisijungimui prie interneto, naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, Tinklalapyje praleistas laikas, peržiūrėti Tinklalapio puslapiai, prisijungimų skaičius ir kita su Vartotojo veikla Tinklalapyje susijusi informacija.

AB „Citadele“ bankas neatsako už Vartotojo asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiuose tinklalapiuose taip pat ir tais atvejais, kai į jas Vartotojas patenka per Tinklalapyje esančias nuorodas. AB „Citadele“ bankas rekomenduoja atskirai susipažinti su kiekvienos ne AB „Citadele“ bankui priklausančios aplankytos interneto svetainės privatumo taisyklėmis.

AB „Citadele“ bankas ir American Express be atskiro Vartotojo sutikimo neteikia Vartotojo asmens duomenų subjektams, nepriklausantiems AB „Citadele“ banko įmonėms, „Citadele“ grupės įmonėms, veikiančioms Lietuvos Respublikoje, bei American Express. Pastarosios bendrovės pagal sutartį įsipareigojusios saugoti visos Vartotojo informacijos konfidencialumą ir ją naudoti teikimui tokių paslaugų, kurių pageidauja pats Vartotojas.

AB „Citadele“bankas Vartotojo asmens duomenis naudoja atsakymui į užklausas, produktų ar paslaugų, dėl kurių Vartotojas kreipėsi, pristatymui, informavimui apie naujienas, akcijas ir specialius pasiūlymus, kurie gali sudominti Vartotoją. AB „Citadele“ bankas taip pat gali panaudoti informaciją, kuri automatiškai renkama Vartotojui naršant Tinklalapyje, norint Vartotoją aptarnauti alternatyviais kanalais.

AB „Citadele“ bankas naudojasi pagrįstomis atsargumo priemonėmis, siekiant apsaugoti visą iš Tinklalapio Vartotojų gautą informaciją nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo ar naudojimo.

 

The American Express duomenų apsaugos ir privatumo principai

Duomenų rinkimas. Mes įsipareigojame rinkti asmens duomenis tik iš anksto nustatytais teisėtais tikslais, naudojant tinkamas priemones ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina produktams ir paslaugoms teikti.

Įspėjimas ir apdorojimas. Mes įsipareigojame informuoti Jus apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir kokios American Express grupės įmonės yra atsakingos už duomenų tvarkymo veiksmus. Jūsų asmens duomenis apdorosime sąžiningai ir tik tais tikslais, apie kuriuos Jums pranešėme ir kuriems Jūs suteikėte leidimą, arba teisės aktuose numatytais tikslais. Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę nesutikti su tam tikrais duomenų tvarkymo veiksmais.

Pasirinkimo laisvė. Mes suteikiame klientams galimybę išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jų asmens duomenų naudojimo American Express ir/arba American Express verslo partnerių siūlomų produktų ir paslaugų rinkodarai. Žinoma, visais atvejais, kiekviena iš mūsų įmonių tęs kliento informavimą apie jo įsigytus produktus ir paslaugas.

Duomenų kokybė. Siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą mes įdiegėme aiškiai apibrėžtus veiklos procesus ir naudojame tinkamas technines priemones. Jūsų asmens duomenys nebus saugomi ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, išskyrus atvejus, jeigu įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai nereglamentuoja kitokių duomenų saugojimo terminų.

Saugumas ir konfidencialumas. Jūsų asmens duomenys yra konfidencialūs ir, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, prieinami tik tiems darbuotojams, kuriems tokia prieiga būtina nustatytoms funkcijoms atlikti. Mes laikomės griežčiausių duomenų apsaugos standartų ir naudojame tinkamas administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos, sunaikinimo, naudojimo, keitimo ar atskleidimo. Mes reikalaujame, kad Jūsų asmens duomenis mūsų vardu įgalioti tvarkyti tretieji asmenys laikytųsi lygiai tokių pačių duomenų apsaugos standartų, kokių laikomės mes.

Dalijimasis duomenimis. Trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pateikti tik, jeigu tai yra būtina teikiant Jums produktus ir paslaugas ir jeigu tai susiję su mūsų pastangomis mažinti sukčiavimo ir nusikalstamos veiklos grėsmę arba jeigu to reikalauja teisės aktai.

Atvirumas ir prieiga prie duomenų. Jūsų prašymu informuosime Jus kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kokios yra Jūsų teisės ir teisių gynimo būdai. Pagal Jūsų užklausimą informuosime kokius Jūsų asmens duomenis saugome ir tvarkome, kam ir kokie duomenys buvo teikiami. Teisės aktų numatyta tvarka Jums bus suteikta galimybė susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, nepaisant duomenų saugojimo ir apdorojimo vietos. Jei duomenys būtų netikslūs ar nepilni, Jūs galite reikalauti, kad jie būtų ištaisyti.

Tarptautinis duomenų perdavimas. Mes informuosime Jus apie galimą Jūsų asmens duomenų perdavimą ir užtikrinsime, kad toks duomenų perdavimas būtų vykdomas tik laikantis teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenų apsaugai bus taikomi šie principai nepaisant to, kur jie yra perduodami.

Atsakomybė. Kiekviena American Express grupės įmonė ir jos darbuotojai Jūsų asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi šiais principais. Mes apmokome ir nuolat tikriname šių principų laikymąsi.  Darbuotojams, pažeidžiantiems šiuos principus gali būti taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant atleidimą iš darbo. Darbuotojai privalo pranešti apie šių principų pažeidimus savo tiesioginiam vadovui ir kitiems atsakingiems asmenims.

Atskaitomybė. Jus turite teisę reikalauti, kad American Express grupės įmonės, kurios yra atsakingos už Jūsų asmens duomenų tvarkymą laikytųsi duomenų apsaugos ir privatumo principų. Jei turite nusiskundimų, kad mes pažeidėme šiuos principus ir gera valia spręsdami skundą įprasta tvarka, nepateikėme Jums atsakymo per protingą laiką, įstatymų nustatyta tvarka galite apskųsti įmonės veiksmus atitinkamoms institucijoms. Pažymime, kad jeigu Jūs pateikiate skundą duomenų apsaugos institucijoms ir šios institucijos nustato, kad mes pažeidėme šiuos principus, užtikriname, kad vykdysime duomenų apsaugos institucijos reikalavimus, tačiau pažymime, kad pasiliekame teisę apskųsti institucijos sprendimą įmonės atžvilgiu. Šie principai neįtakoja jokių teisių, kurias Jūs turite pagal taikytinus įstatymus, asmens duomenų apsaugos institucijų reikalavimus, jokių kitų susitarimų, kuriuos Jūs turite su mumis.