SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Paskutinė redakcija: 2013 m. rugsėjis.

AB „Citadele“ bankas reikalauja, kad visi šios svetainės visuotiniame žiniatinklyje (toliau - Svetainės) lankytojai (toliau - Vartotojai) laikytųsi šių taisyklių ir nuostatų. Įeidami į šią Svetainę, Jūs patvirtinate bei sutinkate su šiomis Svetainės naudojimo taisyklėmis (toliau - Taisyklėmis).

1. SVETAINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

Svetainė priklauso ir yra kontroliuojama AB „Citadele" banko pagal American Express® suteiktą licenciją. Organizacija American Express, jos antrinės ir jungtinės bendrovės (toliau - American Express) neturi jokių įsipareigojimų ir nėra atsakingi už Svetainėje skelbiamą informaciją.

2. VARTOTOJO PRIEIGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Vartotojo prieiga prie Svetainės ir naudojimasis ja reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais.

3. AUTORIŲ TEISĖS IR REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI

Svetainėje pateikiami registruoti prekių ir paslaugų ženklai, logotipai (toliau - Ženklai) yra AB „Citadele“ banko, American Express ir kitų susijusių trečiųjų šalių nuosavybė. Vartotojams draudžiama naudotis visais Ženklais be raštiško AB „Citadele“ banko, American Express arba trečiųjų šalių, kurioms gali priklausyti Ženklai, sutikimo. Visa informacija ir turinys, įskaitant visas programinės įrangos programas, esantis Svetainėje arba pasiekiamas per jį (toliau - Turinys), yra saugomi autorių teisių. Vartotojams draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, parduoti Turinį, duoti licenciją, kurti panašius gaminius arba naudotis Svetainėje esamu arba per jį pasiekiamu Turiniu komerciniams arba visuomeniniams tikslams.

4. SUSIJUSIOS INTERNETO SVETAINĖS

Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis vartotojui išeiti iš šios Svetainės siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje per „atgalines“ nuorodas ir rėmelių technologiją (angl. „framing technology“) (toliau - Susijusi svetainė). Nei AB „Citadele“ bankas, nei American Express negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusios svetainės turinio. Tai, kad AB „Citadele“ bankas pateikė nuorodą į trečiųjų šalių puslapį nereiškia, kad AB „Citadele“ bankas palaiko ar remia svetainės savininkus ar tiekėjus. Vartotojai prisiima riziką rinkdami ir naudodami bet kokią informaciją rastą internete. AB „Citadele“ bankas siūlo įsitikinti, kad suprantate prisiimamą riziką prieš rinkdami ir naudodami informaciją gautą iš Susijusių svetainių.

AB „Citadele“ bankas draudžia podėlius (angl. „caching“), neautorizuotas nuorodas į Svetainę ir naudoti rėmelių technologiją bet kokiam Svetainės Turiniui. AB „Citadele“ bankas pasilieka teisę riboti naudojimąsi neautorizuotomis nuorodomis ar rėmelių technologija pateikiamu Turiniu ir AB „Citadele“ bankas ir American Express atsisako bet kokios atsakomybės už Turinį, kuris yra matomas kitoje Susijusioje svetainėje. Lankymasis kitose Susijusiose svetainėse yra vartotojo atsakomybė.

Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų perdavimo ir kitos taisyklės. Nei AB „Citadele“ bankas, nei American Express nėra atsakingi už šias taisykles ir atsisako bet kokios atsakomybės susijusios su šiomis nuostatomis.

5. GARANTIJOS NESUTEIKIMAS

Visas turinys, informacija apie produktus ir paslaugas Svetainėje, bei gauti iš Susijusių svetainių, yra pateikta „tokia kokia yra“, be jokių išsakytų ar numanomų garantijų, įskaitant, tačiau vien tik tuo neapsiribojant, ir numanomas garantijas dėl perkamumo, tikslingumo, pavadinimo, nepažeidžiamumo, saugumo ir tikslumo.

Nei AB „Citadele“ bankas nei American Express visais atvejais nėra atsakingi už bet kokią žalą, kurią patyrė Vartotojas dėl Svetainėje ar Susijusiose svetainėse publikuojamos informacijos. Vartotojas yra pats atsakingas už kiekvienos nuomonės, patarimo arba kito turinio informacijos, esančios Svetainėje ar gautos iš Susijusių svetainių, tikslumo, užbaigtumo ir naudingumo įvertinimą. Norėdami tinkamai įvertinti pateiktą nuomonę, patarimą, produktą, paslaugą ar kitą turinį kreipkitės į specialistus.

6. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

AB „Citadele“ bankas ir American Express neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, galinčius atsirasti dėl priežasčių, bet kokiu būdu susijusių su prieiga prie Svetainės ar naudojimusi ja. AB „Citadele“ bankas ir American Express neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Vartotojo įrangai galinčių pakenkti virusų perdavimu.

7. VARTOTOJO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

AB „Citadele“ bankas išlaiko visos Vartotojo informacijos, įskaitant asmeninę Vartotojo informaciją, kuri yra perduodama tiesiogiai AB „Citadele“ bankui, konfidencialumą, išskyrus šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose numatytas išimtis. Bet kurioje viešai prieinamų pranešimų skiltyje Vartotojo paskelbti duomenys nebus apsaugoti kaip konfidencialūs, ir AB „Citadele“ bankas gali naudoti bei teikti taip paskelbtą informaciją (įskaitant bet kokias idėjas, sąvokas, mokslinę informaciją arba kitą intelektinę nuosavybę) bet kuriai savo motininei, antrinei įmonei ar American Express bet kuriuo tikslu, kurį AB „Citadele“ bankas laikys esant tinkamu, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų nuostatų.

8. KOMENTARAI

Nei AB „Citadele“ bankas, nei American Express neatsako už komentarus (toliau - Komentarai), kuriuos Svetainėje patalpino jo vartotojai, bei jų patikimumu. Nepaisant to AB „Citadele“ bankas gali reguliariai peržiūrėti vartotojų Komentarus Svetainėje ir atsisakyti priimti ar/ir pašalinti Komentarus, kurie yra:

A.    Bet kokia neteisėta, žalinga, grasinanti, užgauli, priekabiaujanti, įžeidžianti, vulgari, nepadori, niekinanti, nepakanti, rasistinė, etinė ar kitokia užgauli informacija, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia informacija, kuri skatina nusikalsti, kelia grėsmę visuomenės gerovei bei kitaip pažeidžia šalies ir tarptautinius įstatymus.

B.    Reklama ar susiję su prekyba.

C.    Komentarai, kurie publikuojami prisidengiant kitu vartotoju.

D.    Asmeninė informacija, pvz. komentarai, kuriuose minimi telefono numeris, asmens kodas, sąskaitų numeriai, adresas, darbovietė.

E.    Ne AB „Citadele“ banko ar American Express deleguotų asmenų komentarai, kurie, pasisako AB „Citadele“ banko ar American Express vardu bei kuriuose yra konfidencialios informacijos apie AB „Citadele“ banką ar American Express.

F.    Komentarai, kurie siūlo parsisiųsti autorinėmis teisėmis apsaugotą ar privačią informaciją.

G.    Daugybiniai pakartotiniai to paties vartotojo komentarai, išsakantys tą pačią mintį.

H.    Susiję susirašinėjimai.

9. ASMENINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMAS

Vartotojas supranta ir sutinka, kad per šią Svetainę AB „Citadele“ bankui suteikta bet kokia Vartotojo informacija gali būti perduota užsienio subjektams, jeigu tai reikalinga pagal standartinę AB „Citadele“ banko veiklos praktiką.

Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse Vartotojo informacijos perdavimo sąlygos gali skirtis nuo šioje Svetainėje taikomų sąlygų. Nei AB „Citadele“ bankas, nei American Express nėra atsakingi už šias sąlygas ir atsisako bet kokios atsakomybės susijusios su šiomis sąlygomis.

10. TAISYKLIŲ IR NUOSTATŲ PAKEITIMAI

AB „Citadele“ bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles.

11. TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS

AB „Citadele“ bankas ir American Express pasilieka teisę imtis visų teisėtų priemonių dėl šių Taisyklių pažeidimų, įskaitant teisę užblokuoti konkretaus internetinio adreso prieigą prie šios Svetainės.

12. PRIEIGA PRIE SLAPTAŽODŽIU APSAUGOTŲ IR SAUGIŲ ZONŲ

Prieiga prie šios Svetainės slaptažodžiu apsaugotų ir (arba) saugių zonų ir naudojimasis jomis (pavyzdžiui, „Citadele“ interneto banko) yra skirtas tik įgaliotiesiems Vartotojams. Neįgaliotiems asmenims, bandantiems įeiti į šias Svetainės zonas ar kitaip neteisėtai pasinaudoti Svetaine, gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

13. TAIKOMA TEISĖ

Šios Svetainės lankytojams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp AB „Citadele“ banko ir Vartotojo kylantys ginčai sprendžiami vadovaujantis LR įstatymais.